ವರದಿ

MPIC
ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2018-19

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳು
MPIC

MPIC ವರದಿ 2017-18 ಡಿಸೆಂಬರ್

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2016-17

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳು
MPIC
ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2016-17

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳು
MPIC
ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2015-16

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳ

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳ 2015-16

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು 2014-15

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2014-15

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳು

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳು 2014-15

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳ

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳ 2013-14

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2013-14

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳ

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳ 2013-14

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳ

ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳ 2012-13

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2012-13

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳ

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳ 2012-13

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ

ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆ 2011-12

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳ

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳ 2011-12

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳ

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳ 2010-11

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳ

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳ 2009-10

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳ

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳ 2008-09

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳ

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳ 2007-08

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಳು

ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಗಳು 2006-07

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

GKS ವಾರದ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

GKS ವಾರದ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿ

ಡೌನ್ ಲೋಡ್ಸ್ ಓದಲು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಆನ್ ಲೈನ್ ಪ್ರವೇಶ