ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು / ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ. ಎಂ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜುಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 080 - 22865401
2 ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು 080 - 22865401
3 ಶ್ರೀ.ಶ್ರೀನಿವಾಸುಲು ಭಾ.ಅ.ಸೇ.,(ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು) 080 - 22868870
4 ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು 080 - 22868870
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ. ಎಂ ವಾರಂಗಲರ್(ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಿ-ಆ)/ 080 - 22867097
6 ಶ್ರೀ.ಟಿ. ಕುಮಾರ್(ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಹಣಕಾಸು) (ಪ್ರಭಾರ)) 080 - 22865192
7 ಶ್ರೀ.ಟಿ. ಕುಮಾರ್(ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)) 080 - 22860509,94489-57098
8 ಶ್ರೀ. ಜೆ.ಜಿ. ಪದ್ಮನಾಭ್(ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಕೈ:ತ)) 080 - 22865747
9 ಶ್ರೀಮತಿ. ವಿಜಯಕುಮಾರಿ. ಕೆ.ಸಿ(ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು) 080 - 22861986
10 ಕುಮಾರಿ ಸವಿತ. ಹೆಚ್.ಎ(ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು) 080 - 22861986
11 ಶ್ರೀ ಜೆ.ಜಿ. ಪದ್ಮನಾಭ್((ಉಪ-ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಿ&ಆ)) 080 - 22862294
12 ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್. ಕೆ(ಸಹಾಯಕ ಜಿಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು) 080 - 22865192
13 ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ್.ಎಸ್. ಸಾಗರ್,(ನಿರ್ದೇಶಕರು) 77603-54044,99022-29605
14 ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಪ್ಪ,(ನಿರ್ದೇಶಕರು) 87228-90655
15 ಶ್ರೀ ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಿ. ಹೆಚ್(ನಿರ್ದೇಶಕರು) 98452-10822,96322-82292
16 ಶ್ರೀ ವಿಜಯಕುಮಾರ್. ವಿ.ಆರ್(ನಿರ್ದೇಶಕರ) 86949-88891
ಹಿಂದಕ್ಕೆ