ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು / ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ನಾಗೇಶ್, ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು (ಸಂಪುಟ ದರ್ಜೆ) ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಅನಿ 080 - 22865401
2 ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು 080 - 22865401
3 ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಎಂ. ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್(ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ)., ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080 - 22868870
4 ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು 080 - 22868870
5 Smt.Vaani N ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 080 - 22860509,
6 ಶ್ರೀ ಜೆ.ಜೆ ಪದ್ಮನಾಭಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಿ-ಆ) 080 - 22867097
7 Smt.Vaani N ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಹಣಕಾಸು) 080 - 22865192
8 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಕೈ:ತ) 080 - 22865747
9 ಶ್ರೀ. ಸೀತಾರಾಮ್ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 080 - 22861986
10 ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ಉಪ-ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಮನ್ವಯ), ಹೆಚ್ಚುವರಿ 080 - 22862294
11 (ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು)ಹಣಕಾಸು 080 - 22865192
ಹಿಂದಕ್ಕೆ