ಕ್ರ.ಸಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು / ಹುದ್ದೆ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಶ್ರೀ. ಗೋವಿಂದ ಎಂ ಕಾರಜೋಳಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 080 - 22865401
2 ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು 080 - 22865401
3 ಶ್ರೀ. ಪರಶುರಾಮ್ ಶಿನ್ನಾಳ್ಕರ್, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್(ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ)., ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು 080 - 22868870
4 ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು 080 - 22868870
5 ಶ್ರೀಮತಿ ಕವಿತಾ ವಾರಂಗಲ್ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಿ-ಆ) 080 - 22867097
6 ಶ್ರೀಮತಿ ನಿಮ್ಮಿ ಹೆಗಡೆಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಹಣಕಾಸು) 080 - 22865192
7 ಶ್ರೀ. ಟಿ. ಕುಮಾರ್ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಅಭಿವೃದ್ಧಿ) 080 - 22860509,
8 ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಆರ್. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಕೈ:ತ) 080 - 22865747
9 ಶ್ರೀ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು 080 - 22861986
10 ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್.ಆರ್. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ಉಪ-ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು(ಸಮನ್ವಯ) 080 - 22862294
11 (ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು)ಹಣಕಾಸು 080 - 22865192
ಹಿಂದಕ್ಕೆ