ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್

ಪ್ರಭಾರ ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ನಂ.214, 12 "ಬಿ" ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,

ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಎದುರು,ರಾಜಾಜಿನಗರ 6ನೇ ಹಂತ,ಬೆಂಗಳೂರು-560 010

ದೂರವಾಣಿ: 94480-21510, 080-23150079

ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್ ಜಿ ಗೌಡ (ಪ್ರ.ನಿ)

ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ನಂ.29/1, 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿಪುರಂ,

ಮೈಸೂರು-570 004.

ದೂರವಾಣಿ: 97426-26769 , 0821-2332480

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಹರ್ಷ ಡಿ ಗಾವಂಕರ್

ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

1ನೇ ಅಡ್ಡರಸ್ತೆ, ಮೇಟಗುಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್,

ಮಹಂತೇಶ್ ನಗರ,ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

ದೂರವಾಣಿ: 74060-02267 , 0831-2471191

ಕಲಬುರಗಿ ವಿಭಾಗ

ಶ್ರೀ ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಂ ಹರ್ಗಾಪುರ್

ಉಪ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು

ಜವಳಕರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಸರಸ್ಪತಿ ಗೋದಮ,

ವಾದಿರಾಜ್ ಲಾಡ್ಜ್ ಹಿಂದುಗಡೆ,ಸಿಟಿ. ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆ,ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ-585 101.

ದೂರವಾಣಿ: 94498-20943 , 08472-278660

ಹಿಂದಕ್ಕೆ