ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ನಾಗೇಶ್

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ನಾಗೇಶ್, ಶಾಸಕರು,

ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಡಾ: ಅಂಅನಿ

ಶ್ರೀ.ಮತಿ ಎನ್. ನಾಗಾಂಭಿಕ ದೇವಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

Director

ಶ್ರೀ.ಮತಿ ಎನ್. ನಾಗಾಂಭಿಕ ದೇವಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಸರ್ಕಾರದ ಅಪರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಸ.ಕ.ಇ

ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುರಪುರ್

Director

ಶ್ರೀ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುರಪುರ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ.,

ಆಯುಕ್ತರು, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ,

ಶ್ರೀ. ಪರಶುರಾಮ್ ಶಿನ್ನಾಳ್ ಕರ್, ಕ.ಆ.ಸೇ(ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ).,

Director

ಶ್ರೀ. ಪರಶುರಾಮ್ ಶಿನ್ನಾಳ್ ಕರ್, ಕ.ಆ.ಸೇ(ಹಿರಿಯ ಶ್ರೇಣಿ).,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಾ:ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಅನಿ

Sri N. Lakshman

Director

ಶ್ರೀ ಎನ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಕಲ್ಯಾಣ)
ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ

Smt. L. Rajeshwari

Director

ಶ್ರೀಮತಿ ಎಲ್. ರಾಜೇಶ್ವರಿ

ಉಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ(ಆಡಳಿತ)
ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ದಿಮೆಗಳ ಇಲಾಖೆ

ಶ್ರೀ ಹೀರಾಲಾಲ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.,

Member Secretary

ಶ್ರೀ ಹೀರಾಲಾಲ್, ಭಾ.ಅ.ಸೇ.,

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂಡ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ

Sri Shyam Kapoor

Managing Director

ಶ್ರೀ ಶ್ಯಾಮ್ ಕಪೂರ್

ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪರಿಶಿಪ್ಟ ಜಾತಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ

Sri B.L. Meena

Director

ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಲ್ ಮೀನಾ

ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ (ಎಸ್ ಸಿ ಡಿ ಎ)
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಹಾಗೂ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಂತ್ರಾಲಯ
ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ