ಆಡಿಯೋ

ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಮನವಿ

ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಂದ ನಿಗಮದ ಯೋಜನೆಗಳ ಪರಿಚಯ

ಎಲ್ಲಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಜಾಹಿರಾತು

ಜಾಹಿರಾತು

ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದ ಮನವಿ

ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಸಂದರ್ಶನ

audioಭೂ-ಒಡೆತನ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆ - ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ

audioಉದ್ಯಮಶೀಲತಾ ಯೋಜನೆಯ ಯಶೋಗಾಥೆ

ಯಶೋಗಾಥೆ-ಧಾರವಾಡ

ಯಶೋಗಾಥೆ-ಹಾಸನ

ಯಶೋಗಾಥೆ-ಮಂಡ್ಯ

ಯಶೋಗಾಥೆ - MCF

ಯಶೋಗಾಥೆ - MSY

ಯಶೋಗಾಥೆ - ಮೈಸೂರು

ಯಶೋಗಾಥೆ - SEP-ISB

ಯಶೋಗಾಥೆ - ವಿಜಯಾಪುರ

ವೀಡಿಯೊ

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ತಪಾಸಣೆ - ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆ

ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೇ - ಫೋನ್-ಇನ್-ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ