ಕನ್ನಡ | English

ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ


ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ರ ಸಂದೇಶ : "ನಾನು, ಸಮುದಾಯದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಅಳೆದು ನೋಡುತ್ತೇನೆ"


ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ
ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್ ಆಂಜನೇಯ
ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ಬಸವರಾಜು
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಡಾ: ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ನಿಗಮನೇಮಕಾತಿ
ಇತರೆ ಕೊಂಡಿಗಳು